Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu poszukuje ratowników medycznych

Share on facebook
Share on twitter

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu poszukuje ratowników medycznych (mile widziane uprawnienie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi) w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego i zespołach transportowych.

Wymagane dokumenty:

  1. dyplom potwierdzający wykształcenie wymagane dla ratownika medycznego,
  2. aktualna karta doskonalenia zawodowego ratownika medycznego,
  3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku ratownik medyczny, a w przypadku posiadania uprawnień do kierowania pojazdem uprzywilejowanym również na stanowisku kierowca,
  4. orzeczenie do celów sanitarno- epidemiologicznych,
  5. polisa OC.

W przypadku posiadania uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi dodatkowo:

  1. prawo jazdy kategorii C lub B,
  2. zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
  3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wydane przez uprawnionego lekarza,
  4. orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

Zainteresowanym oferujemy:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub  cywilnoprawnej,

atrakcyjne wynagrodzenie,

pracę z wykwalifikowanym personelem uprzywilejowanym również na stanowisku kierowca,

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV (wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres:

pspr@zaopiekowani24.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 17 773 63 10, 797 400 999

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (art. 13 ust. 1i2 RODO) dla kandydatów do pracy

Administrator danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 22

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego i wyłonienia kandydatów, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po tym czasie dokumenty zostaną zniszczone.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy, pracownicy i zleceniobiorcy Administratora na podstawie pisemnych upoważnień.

Ma Pani/Pan prawo do:
1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych;
2. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;
3. Kontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Administratora  we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pspr@zaopiekowani24.pl

 

 

 

 

Skip to content