Wpisz szukaną frazę

Ogłoszenie o przetargu PN.5.2021.PSPR

Zakup i dostawa płynów i środków do dezynfekcji dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu” – zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie głównych dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych ze środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Ogłoszenie o zamówieniu (załącznik *.pdf)

Załączniki do ogłoszenia (załącznik *.zip)

Wyjaśnienia treści SWZ (załącznik *.pdf)

Wyjaśnienia treści SWZ II (załącznik *.pdf)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert (załącznik *.pdf)

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o przetargu PN.4.2021.PSPR

Nr postępowania PN.4.2021.PSPR

Nazwa : „Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów opatrunkowych dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu”

Ofertę oraz oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp należy pod rygorem nieważności złożyć:

– w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub

Ogłoszenie o przetargu PN.3.2021.PSPR

Przetarg nr PN.3.2021.PSPR „Sukcesywna dostawa paliw płynnych, dodatku katalitycznego do paliw oraz świadczenia usług mycia pojazdów na potrzeby  Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu”

Ogłoszenie o zamówieniu (załącznik *.pdf)

Załączniki do ogłoszenia (załącznik *.zip)

Wyjaśnienia i zmiany SWZ wraz ze zmianą terminu (załącznik *.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I (załącznik *.pdf)

Zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ –

Ogłoszenie o przetargu PN.6.2020.PSPR

Numer referencyjny: PN.6.2020.PSPR

„Zakup i dostawa defibrylatora transportowego na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu”

Ogłoszenie o zamówieniu (załącznik *.pdf)

Załączniki do ogłoszenia (załącznik *.zip)

Informacja z otwarcia ofert (załącznik *.pdf)

Informacja o wyborze oferty (załącznik *.pdf)

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast