Projekty realizowane ze środków UE 

 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zadanie : „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”
– wartość dofinansowania 1 914 867,02 zł

 

 

Zadanie: „Wsparcie głównych dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 oraz innych chorób zakaźnych ze środków finansowych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro
dowisko na lata 2014-2020 dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu

Działanie 9.1

Infrastruktura ratownictwa medycznego

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wartość zadania : 1 777 807,45 zł

Dofinansowanie: 1 777 807,45 zł

 

 Projekty realizowane ze budżetu państwa/funduszy celowych

Dofinansowanie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania Covid -19

Zadanie : Ambulans medyczny wraz z wyposażeniem 2 sztDofinansowanie : 1 000 000,00 zł

Całkowita wartość zadania:  1 839 991,20 zł

Skip to content